Prihlásenie

Odborné podujatia

08.-09.06.2019-Kurz č.4 Horná končatina

A

F REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz č. 4: Horná končatina - vyšetrenie, diferenciálna diagnostika, liečba

Prednášajúci: doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania: 08– 09.06. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: do 16.5.2019 - 160 EUR

od 16.5.2019 - 180 EUR

Počet účastníkov: 25

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia anatómiu kĺbov a svalov dolnej končatiny, naučia sa rozpoznávať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbnych dysfunkcií a svalových spazmov, vykonať diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a vykonať adekvátnu a cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Lektor a odborný garant: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Anotácia:

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia anatómiu kĺbov a svalov hornej končatiny, naučia sa rozpoznávať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbnych dysfunkcií a svalových spazmov, vykonať diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a vykonať adekvátnu a cielenú liečbu.

Počet vyučovacích hodín: 18 (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Program kurzu:

Sobota

8.30 – 9.00 Teória

Význam hornej končatiny a jej funkcia pre funkciu celého pohybového aparátu

9.00 – 10.00 Teória

Zopakovanie pravidiel pre chovanie funkčnej a štrukturálnej blokády z minulého kurzu

10.00 – 12.00 Teória

Ramenný kĺb – anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.30 Teória

Lakťový kĺb a predlaktie – anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

14.30 – 15.30 Teória

Zápestie - anatómia a stavba, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

16.00 – 17.00 Teória

Ruka - anatómia a stavba, klenba ruky, klinické vyšetrenie a jeho interpretácia, terapia

Nedela

8.00 – 8.30 Teória a prax

Opakovanie prebranej látky z predchádzajúceho dňa

8.30 – 10.00 Teória

Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií, ich podstata, biomechanická a neurofyziologická teória

10.00 – 13.00 Teória

Flekčné a extenčné reťazce v hornej končatine, ich diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba

13.00 – 14.00 Teória

Opakovanie, diskusia, záver

07.- 08.09.2019-Kurz č.5-Celkové opakovanie

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz č. 5: Celkové opakovanie, prax na reálnych pacientoch

Prednášajúci: doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania: 07– 08.09. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: do 16.7.2019 - 160 EUR

od 16.7.2019 - 180 EUR

Počet účastníkov: 25

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia anatómiu kĺbov a svalov dolnej končatiny, naučia sa rozpoznávať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbnych dysfunkcií a svalových spazmov, vykonať diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a vykonať adekvátnu a cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Lektor a odborný garant: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Anotácia:

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Bude vykonané celkové opakovanie predchádzajúcich kurzov, budú precvičované získané vedomosti a praktické dovednosti z predchádzajúcich kurzov, praktické precvičovanie bude vykonané na účastníkoch kurzu a na reálnych pacientoch. Priebežne bude vykonané zhrnutie kurzu a diskusia.

Počet vyučovacích hodín: 18 (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Program kurzu:

Sobota

8.30 – 12:00 Teória a prax

Podstata funkčnej manuálnej medicíny – vyšetrenie kĺbov, hladanie fyziologických barier. Vyšetrenie chrbtice a stanovenie diagnóz, vertebroviscerálne vztahy.

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Teória a prax

Zlé postavenie panvy a jej diagnostika – vyšetrenie, anatómia a diferenciálna diagnostika panvy, SI kĺbov, kostrčový syndrom

Neděle

8:00 – 11:00 Teória a prax

Dolná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

11.00 - 14:00 Teória a prax

Horná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

Kurz Spiraldynamik

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG  Zürich

Termín kurzu:  1.časť:   06.09.2018  -    09.09. 2018

2.časť:   18.10.2018  -    21.10.2018

3.časť:   14.03.2019  -    17.03. 2019

4.časť:   16.05.2019  -    19.05. 2019

 

Miesto konania:  Banská Bystrica

Lektor učiteľka Spiraldynamik  Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu:  1150,- €

 1,platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a pred poslednou 250,- Eur. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN  možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz  a coffee break a cenu skrípt . Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov:  minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu:  fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity:  za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405  BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489,  048/416 20 70  MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

 Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.sdynamic.cz

Návratka

 

Základný kurz  Spiraldynamik Basic Med 2018/19

                                       

 Meno a priezvisko:

 Vzdelanie:

 Dátum narodenia:

 Adresa trvalého bydliska:

 Telefón, e-mail:

 Dátum:                                                           Podpis:

 

 Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2018. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 200 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

 V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

  • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
  • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
  • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
  • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
  • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
  • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).