Prihlásenie

O nás

O nás

(Upravil Mafi 11.1.2022 na stránke to nemajú pekne, navrhli sme im zmenu)

Slovenská komora fyzioterapeutov, ako samostatná komora združujúca zdravotníckych pracovníkov v povolaní fyzioterapeu vznikla odčlenením sa od SK MTP.
01.01.2008. SKF je profesijná organizácia zriadená zákonom 578/2004 Z.z.

Postavenie komory

 • Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
 • Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
 • Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.
  Úlohy komory

(1) Komora plní najmä tieto základné úlohy:

 • združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,
 • chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,
 • rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
 • vedie zoznam svojich členov,
 • vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
 • vydáva potvrdenia o zápise do registra,
 • rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),
 • poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,36a)
 • zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
 • rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),
 • kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),
 • rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),
 • spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť,
 • rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4),
 • vedie register licencií.

(2) Komora ďalej

 • spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
 • spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve a s príslušnými orgánmi členských štátov vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
 • oznamuje ministerstvu zdravotníctva, úradu pre dohľad a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu
 • zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • vydáva vnútorné predpisy komory,
 • vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,
 • môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,
 • vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
 • rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných zdravotníckych školách, do skúšobných komisií pri absolventských skúškach v stredných zdravotníckych školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných zdravotníckych školách,36b)
 • plní úlohy podľa osobitného predpisu.36c)

(3) Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.37)