Prihlásenie

Vznik členstva

Vznik členstva

Čo je registrácia – podľa zákona:

( je povinná pre všetkých pracujúcich zdrav. pracovníkov – zák.578/2004)

 1. Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.
 2. Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta.
 3. Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou v súlade s § 30 ods. 3 zákona.
 4. Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č 602/2003 Z.z. , novela zákona č. 122/2013 Z.z. od 15.04.2014 a novela vyhlášky č.164/2013 Z.z. od 1.5.2014.
 5. Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

 

 • Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzioterapeut, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov.
 • Regionálna komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzioterapeuta, ak :
  1.  je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
  2.  súčasne je bezúhonný; to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie,
  3. predloží doklad o zaplatení: zápisného – 30,-€ , (absolvent do 1 roka po ukončení štúdia 17,-€)
  4. registračného poplatku – 7,-€,
  5. členského príspevku  – 22,-€

Odborná spôsobilosť sa preukazuje overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti ( diplom, vysvedčenie…) podľa § 33 ods. 5 Zákona, prípadne potvrdenie o návšteve školy ( študent ). Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odbornej spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok Prezídium Komory rozhodne o zapísaní do zoznamu členov. Následne regionálna komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a členský preukaz .

Pozn.: úradne overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané Notárskym úradom alebo Matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z.