Prihlásenie

Odborné podujatia

20.02.2020 – Valné zhromaždenie RKF Košice

Regionálna komora fyzioterapeutov - Košice

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v Košiciach Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 20.2.2020 v priestoroch kaviarne City Residence Hotel na Bačíkovej ulici č.18 v Košiciach.

Prezentácia prebehne medzi 15:30 až 16:00. Členovia sa musia prezentovať preukazom a registračným číslom. Súčasťou bude aj odborný program, za ktorý budú pridelené kredity pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Prosím o vyplnenie registračného formulára, aby sme mali prehľad o približnej účasti.

https://forms.gle/gUt7FYFv7cF5aBHq5

Program VZ:

 • Odborný program

 1. Otvorenie valného zhromaždenia

 2. Voľba zapisovateľa

 3. Voľba komisií – volebnej, mandátovej a návrhovej

 4. Voľba skrutátorov

 5. Zhodnotenie činnosti RKF za rok 2019

 6. Správa o hospodárení za rok 2019

 7. Voľba členov RKF

 8. Voľba členov kontrolného výboru

 9. Voľba prezidenta RKF

 10. Schválenie delegátov na snem SKF v Bratislave

 11. Diskusia

 12. Návrh a schválenie uznesenia

 13. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Zuzana Nagyová

Prezident RKF

Košice

Kontakt: 0903 653 705

rkf.kosice@gmail.com

13.04.2019 – Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu v kardiologickom stacionári
Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 29.-31.03.2019

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 29. – 31.03.2019

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena: 600,-€

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 20.03.2019

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

01.-03.05.2019-III ISMC

Predbežný časový harmonogram III ISMC

1.máj 2019 streda

- 16:00-19:00 Workshop „Varíme s Igorom pre športovca“ –
prednášky spojené s varením a ochutnávkou jedla (25os max cca)

- v poobedňajších hodinách plánujeme teambuilding a turnaj účastníkov

vo futbale a beach volejbal

- podvečer – zasadnutie organizačného výboru kongresu

2.máj 2019 štvrtok

- odborný program 9-18

- súbežne workshop v inej sále 12-13
- obed

- kongres večera

3.máj 2019 piatok

- odborný program 9-15

- súbežne workshop „Akupunktúra pre začiatočníkov so zameraním na pohybový aparát“ 10:30-17:30 hod (cca 20osôb max)

 

https://www.congressedu.com/sk

Kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod

Slovenská komora fyzioterapeutov

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, tel: +421 910 963 440, +421 903 855898

e mail: skf.bratislava@gmail.com, www.skf.com-beta.com

Prihláška podujatia sústavného vzdelávania

Názov podujatia: Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod

Postgraduate course in stroke rehabilitation

Mesto a miesto, dátum a čas konania: od 2. 4. 2019 do 11. 4. 2019 v termínoch:

2. 4. streda 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

4. 4. štvrtok 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

9. 4. utorok 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

11.4. štvrtok 16.00 - 20.00 hod. 4 kredity

miesto konania: Adeli Medical Center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany

Organizátor podujatia:

Slovenská komora fyzioterapeutov

Adeli medical center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany,

Kontakt: MUDr. Jozef Beňačka, PhD. 0905 334056 benimed@gmail.com

Odborný garant:

Názov inštitúcie: Adeli Medical Center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany

IČO 36449521 DIC 2020021113 IČ DPH SK2020021113

Meno, priezvisko a titul: MUDr. Jozef Beňačka, PhD

kontakt: 0905 334056 benimed@gmail.com

Cieľ vzdelávania / popis vzdelávacej aktivity: postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku modernej liečby a následnej rehabilitácie a fyzioterapie pacientov s prekonanou náhlou cievnou mozgovou príhodou bez rozdielu jej genézy (embolická, ischemická, hemoragická) s dôrazom na nutnosť neodkladnej rehabilitácie ako zlatého štandardu pre dosiahnutie nutného očakávaného benefitu definovaného obnovou pohybových stereotypov a samoobslužnosti a čo najkomplexnejšou úpravou reziduálnych psychomotorických zmien po cievnej mozgovej príhode.

Podrobný program vzdelávacej aktivity:

2. 4. 2019 16.00 - 20.00 hod. MUDr. Haring ml., MUDr. Beňačka, MUDr. Klepanec

Otvorenie kurzu, oboznámenie s programom, stručný popis ochorenia, spoločenský

význam ochorenia, následky.

ACMP –základné delenie podľa etiológie: hemoragie, malácie, tranzitórne ataky /TIA/

subarachnoidálne krvácania a trombózy žilových vnútrolebečných splavov

Prehľad klinickej symptomatológie, syndromológia

Príčiny vzniku CMP, diagnostika ochorenia

Moderné možnosti medikamentóznej liečby (trombolýza)

Súčasný manažment pacienta s ACMP

Ateroskleróza, primárna prevencia, príčiny kardioembolických NCMP

Príčiny krvácivých NCMP, vysoký TK a NCMP

Miesto USG v diagnostike

Radiodiagnostika ACMP, moderná invazívna liečba NCMP

4. 4. 2019 16.00 – 20.00 hod. MUDr. J. Haring st.

Rehabilitácia / fyzioterapia I.

Komprehenzívna koordinovaná rehabilitácia po ACMP

Charakteristika liečebnej rehabilitácie po ACMP

Rehabilitačný tým pri stavoch po ACMP

Organizácia liečebnej rehabilitácie na nemocničných lôžkach a následná rehabilitačná

starostlivosť

Ambulantná starostlivosť po ACMP

Objektívne hodnotenie stavov po ACMP

Syndromológia ACMP pre potreby komplexnej liečebnej rehabilitácie

Všeobecné princípy liečebnej rehabilitácie po ACMP

9. 4. 2019 16.00 - 20.00 hod. MUDr. J. Haring st., Mgr. M. Šimonová,

Mgr. E. Durinová, Mgr. I. Zambojová

Rehabilitácia / fyzioterapia II.

Liečebná rehabilitácia po ACMP podľa zachovaných funkcií, krátkodobý a dlhodobý

rehabilitačný plán

Stavy po ACMP s ľahkou hemiparézou

Stavy po ACMP so stredne ťažkou hemiparézou

Stavy po ACMP s ťažkou hemiparézou

Vybrané prostriedky fyzioterapie:

- respiračná fyzioterapia, praktická ukážka, predpis terapie

- polohovanie, princíp, účinok, praktická ukážka

- pasívne cviky, praktická ukážka

- individuálna LTV na lôžku, analytické cvičenie, cvičenie rovnováhy

- nácvik sebestačnosti a ergoterapia, ADL

- vertikalizácia, princípy, postupnosť, praktická ukážka

- lokomócia mobilita a používanie mechanického vozíka

11. 4. 2019 16.00 - 20.00 hod. Mgr. M. Šimonová, Mgr. E. Ďurinová

Mgr. I. Zambojová

Rehabilitácia / fyzioterapia III. praktické ukážky

Pasívne cvičenia:

- ramenný kĺb

- lakťový kĺb

- zápästie a prsty

- bedrový kĺb

- členkový kĺb

Polohovanie:

- na chrbte

- na ochrnutej strane

- na neochrnutej strane

- na bruchu

- v sede

- pomôcky na polohovanie

Vertikalizácia:

- z ľahu do sedu

- nácvik stoja

- nácvik chôdze

Lektorský zbor:

MUDr. Andrej Klepanec, PhD. – odborný asistent IFBLR Piešťany, UCM Trnava,

odborný asistent TrUni – Fakulta zdrav. a soc. práce, Trnava, primár

Rádiologickej kliniky FN Trnava

MUDr. Jozef Haring, PhD. st. – odborný asistent IFBLR Piešťany, UCM Trnava,

odborný garant Vertebra sro., Piešťany

MUDr. Jozef Haring ml., Neurologická klinika FN Trnava, Vertebra sro., Piešťany

Mgr. Michalea Šimonová – odborná asistentka IFBLR, UCM Piešťany

Mgr. Eva Ďurinová – odborná asistentka IFBLR, UCM Piešťany

Mgr. Ingrid Zambojová – odborná asistentka IFBLR, UCM Piešťany

MUDr. Jozef Beňačka, PhD. – odborný garant (in past: riaditeľ IFBLR Piešťany

UCM Trnava), prednosta Internej kliniky FN Trnava, odborný asistent

FZaSP, TrUni Trnava, odborný garant Benimed sro Piešťany,

Charakteristika účastníkov: Fyzioterapeuti po získaní bakalárskeho alebo magisterského vzdelania v štúdijnom programe fyzioterapia, fyzioterapeuti s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Úroveň podujatia: celoslovenská (počet účastníkov do 200)

Odhad počtu účastníkov: 100

Spôsob kontroly účasti: prezenčné listiny (s podpismi)

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k účasti:

Bc. Lenka Romančíková e-mail: romancikova@adelicenter.com

Registračný poplatok: pre zamestnancov ADELI zdarma

pre externých účastníkov: člen SKF 40,-

                                                nečlen SKF 70,-

 

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 5.9.2019 - 8.9. 2019

2.časť: 24.10.2019 - 27.10.2019

3.časť: 12.3.2020 - 15.3. 2020

4.časť: 14.5.2020 - 17.5.2020

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz a coffee break, skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2019/20

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2019. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

3.-4.5.2019-Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na workshop s témou:

Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Chodidlo, jeho postavenie a vplyv na susedné či vzdialené kĺbne, svalové, väzivové štruktúry. To je dôležitá diagnostická či terapeutická oblasť, v ktorej by sme mali mať jasno. Pohľad napr. na pozdĺžne plochonožie, hallux valgus, kolaps ČK, KK s prejavmi na rôznej úrovni bolesti kolien, pleca, hlavy a pod.

Rešpekt pred diagnostikou chodidla je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla, jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Zorientujeme sa v dopadoch jednoduchých porúch statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie a cielenej terapie.

Miesto konania: REVITALIS® Pekná cesta 15, Bratislava - Rača

Prednášajúci: Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT a Mgr. Andrej Petrovits

Termín: 3. – 4.5.2019

Registrácia: 15.00 hod.

Čas: piatok15.30 - 20.30 hod. sobota 8.30 -13.30

Kredity: 8 kreditných bodov od SKF

Č. akcie: 70/2019

Cena: 70.- EUR

Určenie: lekári, fyzioterapeuti, tréneri, študenti fyzioterapie a FTVŠ

Prihlásiť sa môžete cez www.revitalis.sk , v sekcii kurzy si vyberte požadovanú školiacu akciu a vyplňte prihlášku. Až po spätnom potvrdení e-mailom budete zaradený do zoznamu účastníkov. Spôsob a podrobnosti platby nájdete v podsekcii „platba kurzovného“.

Teším sa na stretnutie s Vami

Lucia Merceková

/ v prípade otázok využite kontakt: 0905 21 77 22 /

Program:

1.deň

15.00

registrácia

15.30 – 16.00

anatomické minimum DK a chodidla,

kineziológia chodidla, analýza chôdze

16.00 – 17.00

ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa,

špecifiká detského chodidla,

patológia chodidla

17.00 – 18.00

základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy

vizualizačné metódy vyšetrení

taping chodidla

18.00 – 19.00

statické a dynamické testy chodidla

algoritmus podologického vyšetrenia

2. deň

8.30 – 9.00

korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu,

výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)

9.00 – 10.00

funkčné testy

10.00 – 12.00

praktická aplikácia korekcie s individuálnou korekčnou stielkou

12.00 -13.00

výber vhodnej pohybovej liečby, tréningový plán

13.00 – 13.30

diskusia

záver

28.02.2019- Valné zhromaždenie RKF Košice
12.-15.09.2019 – Kurz Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami–skoliózy

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci - nový koncept aktivní léčby skoliózy, výhřezu meziobratlového disku, potíží po operacích páteře a spinální stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 12-15.09.2019

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Cíl kurzu je informovat lékaře a fyzioterapeuty o efektivní konzervativní léčbě skoliózy a jejích komplikacích a naučit je prakticky základní léčebný cvičební program (léčebná tělesná výchova) a manuální techniky. Léčba výhřezu meziobratlového disku a komplikací po operacích páteře je obecně platná i pro pacienty bez skoliózy.

Cesta: pomocí cviků, které stabilizují oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev svalovými řetězci vytváříme svalový korzet, který má na páteř tři důležité vlivy:

 • protahuje ji směrem vzhůru - trakce
 • vyrovnává ji do centrální linie – centrace
 • dává jí pohyblivost – mobilizace

Metoda dále využívá manuálních technik, které cvičení umožní nebo usnadní.

Metoda se vyvíjí již 32 let a je prověřena na souboru 10 000 pacientů. Metodu aktivně užívají rehabilitační kliniky, lázně, nemocnice a rehabilitační praxe v Čechách, v Německu a na Slovensku. Je také používána v oblasti prevence jako skupinové cvičení. Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek. Efekty metody jsou evidovány RTG a MR snímky, EMG studiemi a palpací zkušených terapeutů – evidence based medicine. Více informací viz www.smsystem.cz

Průběh kurzu:

1. den 8 výukových hodin

9,00 - 11,00 hod – přednáška

Rozvoj skoliózy v průběhu života. Vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku. Charakteristická degenerace ve středním věku. Dekompenzace ve stáří - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti léčby v jednotlivých obdobích. Důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě. Indikace a kontraindikace operací. Nevýhody a výhody nošení korzetu. Nárůst incidence skoliózy.

DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky.

Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizace pánve a trupu

LD-B trakční síla v bederní krajině

LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

11,00 - 12,30 hod - praxe

Cviky aktivující řetězec LD-A, B

 • nácvik
 • korekce
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním a pánevním

12,30 - 13,30 hod - obed

13,30 - 15,30 hod – praxe

Cviky mobilizační pro páteř, které procvičují autochtonní svaly

 • stabilizace předchází mobilizaci
 • zapojení řetězce LD-C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin

15,30 - 16,00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

2. den 8 výukových hodin

09,00 - 11,00 hod – praxe

 • Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence
 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze

- Automatizace cviků

 • Motivace

11,00 - 11,15 hod - přestávka

11,15 - 12, 30 hod - přednáška

Hlavní rysy poruchy stabilizace pohybu u skoliotiků.

 • Celkový charakter poruchy, porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci.
 • Možnosti léčby, prevence. Hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet.
 • Příklad – kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky
 • Svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků. Návaznost na chybnou aktivaci břišních svalů. Dysbalance v abdominální a bederní krajině. Zdůraznění globální poruchy ve svalových řetězcích, které aktivujeme jako celek.

12, 30 - 13,30 hod – oběd

13,30 - 16, 00 hod - praxe

Praktické cvičení ve dvojicích uvolňující zvýšené svalové napětí ve svalech na přední a horní straně v pletenci ramenním.

 • Aktivní relaxace svalů šíje a pletence ramenního pomocí reciproční inhibice. Důraz je na korekci cviků a dopomoc při léčebném cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojice pacient - lékař (lékař vytváří rehabilitační plán a testuje schopnosti pacienta, nebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podle rehabilitačního plánu a reaguje na rostoucí schopnosti pacienta, rozvíjí plán).

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

3. den 8 výukových hodin

9,00 - 10,00 hod – skupinové cvičení na hudbu

10,00 – 10:15 – přestávka

10,15 – 12,30 - praxe

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • Stabilizace LD, SA, PM
 • Koordinace a stabilizace chůze
 • Automatizace cviků
 • Motivace

12,30 - 13,30 hod - oběd

13,30 - 15,30 hod – přednáška s praktickou ukázkou

Rozvoj skoliotické křivky v předškolním věku na podkladu lehké mozkové dysfunkce a svalové dysbalance.

 • Ukázka plné kompenzace křivky cvičením za pomocí rodičů.
 • Principy posturální reakce, sensomotorická stimulace – praktické využití v léčbě
 • Vznik klenby nožní spirální stabilizací

15, 30 - 16, 00 hod – přestávka

16,00 – 17,00 – skupinové cvičení na hudbu

4. den 8 výukových hodin

9,00 – 10,00 – skupinové cvičení na hudbu

10,15 – 10,30 – přestávka

10,30 – 12,00 - praxe

 • Sensomotorické, spirálně stabilizované cvičení
 • Aktivní klenba nožní
 • Strečink svalů souvisejících s nohou
 • Mobilizace chodidla

12,00 - 13,00 hod – oběd

13,00 - 15, 00 hod – praxe

Manuální techniky vleže pro bederní oblast

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuální trakce páteře

15, 00 - 15,15 hod – přestávka

15,15 - 17, 00 hod - praxe

Praktické cvičení malé terapeutické skupiny s důrazem na relaxaci a protažení paravertebrálních svalů

05.-06.09.2019 – Kurz Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami–skoliózy

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Stabilizácia chrbtice špirálními stabilizačními svalovými reťazcami - nový koncept aktívnej liečby skoliózy, hernie disku, ťažkosti po operáciach chrbtice a spinálne stenózy.

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 05. – 06. 09. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 140 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Priebeh kurzu:

1. deň 8 výukových hodín

9,00 - 11,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliózy v priebehu života. Vznik skoliotickej krivky v predškolnom veku a v školskom veku. Charakteristická degenerácia v strednom veku. Dekompenzácia v starobe - spinálna stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti liečby v jednotlivých obdobiach. Dôraz na včasný záchyt ľahkej krivky pri kontrolách pediatrom a odosielanie na rehabilitáciu k aktívnej liečbe. Indikácie a kontraindikácie operácií. Nevýhody a výhody nosenia korzetu. Nárast incidencie skoliózy.

DMO (centrálna porucha koordinácie pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevencia a včasná liečba, rizikové faktory u matky.

Anatómia a funkcia reťazca LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizácia panvy a trupu

LD-B trakčná sila v driekovej oblasti

LD-C protirotácia trupu proti panve při chôdzi

11,00 - 12,00 hod - prax

Cviky aktivujúce reťazec LD-A, B

 • nácvik
 • korekcie
 • dosiahnutie svalovej harmónie v pletenci ramennom a pánvovom

12,00 - 13,0 hod - obed

14,00 - 16, 00 hod - prednáška

Hlavné rysy poruchy stabilizácie pohybu u skoliotikov.

 • Celkový charakter poruchy, porucha riadenia pohybu, porucha v koordinácii pohybu a svalovéj stabilizácii.
 • Možnosti liečby, prevencia. Hlavné ťažisko poruchy vidíme v poruche funkcie dynamických svalových reťazcov LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktiváciou týchto reťazcov vytvárame dynamický stabilizačný svalový korzet.
 • Príklad – kompenzácia začínajúcej krivky u dvanásť ročného dievčaťa
 • Svalové dysbalancie v pletenci ramennom pri skoliotikoch. Náväznosť na chybú aktiváciu brušných svalov. Dysbalancia v abdominálnej a driekovej oblasti. Zdôraznenie globálnej poruchy vo svalových reťazcoch, ktoré aktivujeme ako celok.

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie vo dvojciach uvolňujúce zvýšené svalové napätie vo svaloch na prednej a hornej strane v pletenci ramennom.

 • Aktívna relaxácia svalov šíje a pletenca ramenného pomocou recipročnej inhibície. Dôraz je na korekciu cvikov a dopomoc pri liečebnom cvičení.
 • Cvičí terapeutická dvojca pacient - lekár (lekár vytvára rehabilitačný plán a testuje schopnosti pacienta,alebo pacient - fyzioterapeut (pracuje podľa rehabilitačného plánu a reaguje na rastúce schopnosti pacienta, rozvýja plán).

2. deň 8 výukových hodín

9,00 - 10,00 hod – praxe

Hodina skupinového cvičenia – rehabilitačný šport, prevencia

 • Stabilizácia LD, SA, PM
 • Koordinácia a stabilizácia chôdze
 • Automatizácia cvikov
 • Motivácia

10,00 - 10,15 hod - prestávka

10,15 - 12,00 hod – prednáška

Rozvoj skoliotickej krivky v predškolskom veku na podklade ľahkej mozgovej dysfunkcie a svalovej dysbalancie.

 • Ukážka plnej kompenzácie krivky cvičením za pomoci rodičov.
 • Princípy posturálnej reakcie, senzomotorická stimulácia – praktické využitie v liečbě
 • Vznik klenby nohy špirálnou stabilizáciou

12, 00 - 13, 00 hod – prax

 • Senzomotorické, špirálne stabilizované cvičenie
 • Aktívna klenba nohy
 • Strečing svalov súvisiacich s nohou
 • Mobilizácia chodidla

13,00 - 14,00 hod – obed

14,00 - 16, 00 hod – teória + prax

Manuálne techniky v ľahu pre driekovú oblasť

- M. iliocostalis

 • M. multifidus
 • M. longissimus thoracis
 • M. quadratus lumborum
 • Manuálna trakcia chrbtice

16, 00 - 16,15 hod – prestávka

16,15 - 17, 00 hod - prax

Praktické cvičenie malej terapeutickéj skupiny s dôrazom na relaxáciu a uvolnenie paravertebrálnych svalov