Prihlásenie

Postup pri vydávaní licencií

Postup pri vydávaní licencií

V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch“) vydáva Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu fyzioteraputovi, ak:

 1. je spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu – Čestne vyhlasenie
 2. je zdravotne spôsobilý –  Lekarsky posudok (26,5 kB)
 3. je odborne spôsobilý – ( overené Diplomy o vzdelaní )
 4. je bezúhonný (Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac)
 5. je zapísaný v registri.

Typy licencií:

 1. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut- L1A; Žiadosť (doc. 38kB) 
  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66 €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 111
  • špecifický symbol: registračné číslo
 2. na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut- L1B; Žiadosť (doc. 38kB)
  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 33 €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 222
  • špecifický symbol: registračné číslo
 3. na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut – L1C; Žiadosť (doc. 38kB)
  • Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66 €
  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • variabilný symbol: 333
  • špecifický symbol: registračné číslo