Prihlásenie

Príslušnosť k regionálnej komore

Príslušnosť k regionálnej komore

Člen komory je zaradený do regionálnej k komory podľa miesta výkonu povolania.

Zmena príslušnosti k regionálnej komore

Každý fyzioterapeut je povinný bez zbytočného odkladu písomne hlásiť zmeny údajov vedených v registri.
Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania, komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania.