Prihlásenie

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Právna úprava sústavného vzdelávania a jeho hodnotenie – Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovujú

nasledovné  právne predpisy:

  • Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 a § 80, ods. 1, písm. b)
  • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného  vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje fyzioterapeutom  získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické  zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania. Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. § 42 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Zdravotnícky pracovník je povinný sústavne sa vzdelávať.
  2. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ akomora, v ktorej je zdravotnícky pracovník  registrovaný (§ 62 ods. 2 až až 11) samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými  spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie, s

výnimkou sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje záchrannú zdravotnú službu. Ďalšie hodnotenie sa vykoná

vždy po uplynutí piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia. Hodnotenie sa vyhotovuje písomne.
Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania je vo výške 10 € (raz za päť

  • číslo účtu: SK65 0900 0000 0006 3250 1495, (SLSP a. s.)
  • Variabilný symbol: 2555
  • špecifický symbol: registračné číslo