Prihlásenie

Etická spôsobilosť – Certificate of Good Standing

Etická spôsobilosť – Certificate of Good Standing

Slovenská komora fyzioterapeutov, po splnení ďalej uvedených podmienok, vydá členovi Slovenskej komory fyzioterapeutov (ďalej len komora), na základe jeho žiadosti, potvrdenie o etickej spôsobilosti na výkon povolania fyzioterapeut.

 1. Žiadosť o vydanie etickej spôsobilosti musí byť komore doručená písomne a musí obsahovať nasledovné náležitosti:
  1. meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia
  2. dôvod žiadosti,
  3. adresu žiadateľa na doručovanie písomností; e-mailovú adresu,
  4. registračné číslo žiadateľa v komore,
  5. zoznam dokladov tvoriacich prílohu žiadosti,
  6. dátum a podpis žiadateľa.
   ziadosť o etickej a odbornej spôsobilosti- ( doc 28,0kB)
 2. K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť originály alebo úradne overené kópie dokladov, ktorými sa preukazuje etická spôsobilosť žiadateľa. Žiadateľ preukazuje etickú spôsobilosť:
  • Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti.
  • Čestným vyhlásením o prehľade doterajšej praxe – s uvedením doby trvania, druhu odbornej praxe, tiež s uvedením doterajších zamestnávateľov, spolu s dôvodom posledného skončenia pracovného pomeru. V prípade ak sa posledný pracovný pomer skončil výpoveďou zo strany zamestnávateľa, uvedie žiadateľ dôvod výpovede.

K žiadosti žiadateľ priloží doklad o zaplatení poplatku za vydanie potvrdenia vo výške stanovenej Snemom SKF.

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia o etickej spôsobilosti platí žiadateľ komore poplatok vo výške 10,- € (slovom sedem euro za vydanie v slovenskom jazyku ), 20,-€ (slovom dvadsať euro za vydanie v anglickom jazyku .

Výška a splatnosť poplatku je určená smernicou komory o hospodárení schválenou snemom komory.

Názov účtu: Slovenská komora fyzioterapeutov
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0632501495/0900

IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495

Žiadateľ zašle písomnú žiadosť komore na adresu jej sídla:

Slovenská komora fyzioterapeutov
Tbiliská 6
831 06 Bratislava
Tel.: +421 903 855898
Email: skf.bratislava@gmail.com

Iné potvrdenia do zahraničia
Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti napr. potvrdenie o platnosti registrácie a iné, je stanovený poplatok vo výške 10 €.