Prihlásenie

Odborné podujatia

21.-22.09.2019-Kurz T1-Funkčné RTG,MR,CT

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz T 1. tematický (16 hod.)

Funkčné RTG, MR, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika pre liečbu metódou SPS

Kurz nadväzuje na základné kurzy 1, 2, 3, 4, na ktorých prebehla výuka základných cvikov a manuálnych techník.

Prednášajúci: MUDr. Darja Starková

Termín konania: 21.09. – 22.09. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 150 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

Kurz T1. Tematický (16 vyučovacích hod.)

Cieľ kurzu je – teoreticky a prakticky informovať o RTG, MR a CT chrbtice a veľkých kĺbov

 • podať základné informácie o príčinách degenerativnych porúch driekovej a krčnej chrbtice
 • informovať o možnosti aktívnej liečby
 • informovať o dôvodoch prečo pasivna liečba zlyháva
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku porúch driekovej chrbtice
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku recidívy porúch driekovej chrbtice

- prakticky:

 • naučiť sa využiť 12 základných cvikov pre liečbu a prevenciu porúch L a C chrbtice
 • naučiť se ďalších 50 cvikov v liečebných krokoch
 • naučiť sa cviky korigovať a analyzovať svalovú činnosť
 • naučiť sa manuálne techniky, ktoré pomôžu dosiahuť optimálny rozsah a efekt cvikov
 • prispôsobiť cviky pre akútnych a chronických pacientov a momentálny vývoj ochorenia
 • pochopiť optimálnu koordináciu a stabilizáciu chôdze a behu vo vzťahu k zaťaženiu chrbtice
 • naučiť sa kritéria, ktoré odlíšia liečebné a zdravotné cvičenie od pohybových aktivít, ktoré preťažujú chrbticu a vedú k jej degenerácii

Náplň kurzu 1. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti:

- vzájomné trenie trňov, Bastrupov fenomén

- preťaženie medzistavcových kĺbov, facetový syndrom

- uzatváranie foramina – herniou disku

- kĺbnym mechanizmom

- bolestivé trenie kĺbov a stavcového tela

- hernia disku do miešneho kanála

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch driekovej chrbtice:

– nedostatočná aktivácia špirálneho reťazca:

- LD - A, ktorý stabilizuje panvu a trup

- LD - B, C, D, E, F, ktoré stabilizujú strednú a dolnú část brušnej steny

- LD - C, E, ktoré stabilizujú pánvové dno

 • nedostatočná inhibícia na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz preťaženia, začínajúca diskopatia, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operačného riešenia, FB syndrom
 • indikácie k operácii

Uplatnenie princípov riadenia pohybu:

 • posturálna reakcia
 • senzomotorika
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibícia

2/ 10,00-10,45 prax a teória

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov aktivujúcich reťazec LD v sede - cieľom je dosiahnúť vzpriameného, vyrovnaného aktivneho držania tela, svalovéj rovnováhy v pletenci ramennom, aktívna stabilizácia stredu tela (abdominálna krajina), svalový korzet LD, volný pohyb v pletenci ramennom v extenčnom pohybovom vzorci

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části brušnej steny, relaxácia vertikálnych svalov, vznik trakčnej síly v driekovej oblasti

- krátka prednáška – negativny vplyv zvýšeného napätia flexorov bedra na driekovú chrbticu

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich flexory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich extenzory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníka – kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov – cieľom je dosiahnuť dobú pohyblivosť chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze tromi špirálami PM, SA, LD stredu tela, brucho a panva

- dodržanie zásady vertikálnej osy, extenčné pohybové vzorce v pletencoch,

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentov chrbtice
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková,hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 2 variant cvikov: v stoji, v sede, modifikácie cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

Vznik patologického svalového napätia - TP trigger point, fibromyalgia, vyhľadávanie TP, miesta častého výskytu, relaxačné manuálne techniky, zlepšenie výživy svalov relaxačným cvičením, recipročná inhibícia (aktívna relaxácia), riešenie energetickej krízy vo svaloch, aktivácia kalciovej pumpy

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej oblasti:

- manuálna relaxácia a uvolnenie paravertebrálnych svalov: m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus

- manuálna relaxácia a uvolnenie flexorov bedra: m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus

- manuálna trakcia celéj driekovej chrbtice a cielené segmentové techniky techniky

7/ 16,00-16,45 prax

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dozadu:

- manuálna relaxácia a uvolnenie prednej svalovej skupiny lopatky a paže: m. subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dole: m. trapezius, m. levator scapulae
 • manuálne techniky na uvolnenieí šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program nadväzujúci na rehabilitáciu - rekondícia

Pohybové programy:

 • 10 minut cvičenia pre dennú liečbu, prevenciu a regeneráciu
 • 60 minut cvičenia na hudbu - škola chrbta – preventívne cvičenie odstraňujúce negatívne faktory

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti
 • hernia disku v driekovej oblasti – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolestí po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút pre chrbticu

Náplň kurzu 2. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch krčnej chrbtice:

- šikmá os tela

- predsunuté držanie hlavy

- svalová dysbalancia na úrovni: panva, trup, pletenec ramenný – horná fixácia lopatky

- nedostatočná mobilita šíje a hrudníku – preťaženie prechodovej zóny C/Th

- preťaženie ruky – vzťah C chrbtice, epicondylitis, carpálny tunel

- napätie vo svaloch šíje, C/Th prechodu, dlhých paravertebrálnych svaloch

preklenujúcich hrudník a krčnú oblasť

- horný typ dýchania

Uplatnenie princípů riadenie pohybu:

 • posturálna reakcia
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibicia

2/ 10,00-10,45 prax

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov v sede a v stoji aktivujúcich reťazec LD – cieľ je na osovom postavení tela dosiahnuť relaxáciu šije
 • dôsledná dolná fixácia lopatiek
 • mobilizácia do rotácie – rotácia trupu pod fixnou hlavou v sede, v stoji nožnými cvikmi
 • natiahnutie šíjových svalov do flexie, lateroflexie, extenzie

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části tela, relaxácia šíje, striedavé zapájanie svalov šije

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníku – ujasnenie, kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov - cieľ je dosiahnuť dobrej pohyblivosti chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová fáza a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze troma špirálami PM, SA, LD cez stred tela (brucho a panva)

- dodržanie zásady vertikálna osa, extenčné pohybové vzorce v pletencoch

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentiv chrbtice
 • cvičenie s oporou a bez opory
 • cvičenie pre aktívnu klenbu nohy – vyvolanie senzomotorickej odpovedi
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková, hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 4 variant cvikov: v stoji, v sede, cvičenie v stoji na jednej nohe, výstup na nízky step, modifikácia cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

- úrovne vzniku obtiaži v krčnej blasti:

- miecha – myelopatie z útlaku - hernia disku, kostenná produkcia kĺbov stavcových tiel (spondylóza, spondylartróza), nariasnenie ligamentum flavum

- foramen – hernia disku, dorzálne osteofyty

- skalenový syndrom

- priestor medzi klavikulou a 1.rebrom, m. subclavius, m. scalenus anterior

- m. pectoralis minor

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej a krčnej oblasti – opakovanie z 1. dňa

- ďlšie manuálne techniky v krčnej oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuálne techniky, ktoré uvolňujú C/Th prechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

7/ 16,00-16,45 prax

- manuálne techniky mobilizujúce hrudník

- mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum

- mobilizácia rebier, v ľahu, v sede

- mobilizačné cviky na C/Th prechod – ležaté osmičky

- vysvetlenie pojmu hlboká vertikála – preťaženie krčnej chrbtice pri chybne koordinovanej a stabilizovanej chôdzi

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program navazujúci na rehabilitáciu, rehabilitačný šport, rekondícia

Pohybové programy s dôrazom na krčnú chrbticu:

 • 10 minút cvičenia pre dennú regeneráciu
 • 60 minút cvičenia na hudbu: - škola chrbta – preventívne cvičenie pre chrbticu

- zdravotné cvičenie pre chrbticu

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • cervikobrachiálny syndrom – bolesti v krčnej krajine s propagáciou do HK
 • hernia krčnej platničky – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolesti po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút komplexné cvičenie pre celú chrbticu.

25.-26.09.2019-Kurz Dolná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Dolná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 25. – 26. 09. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.
Račianska 66, Bratislava

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • chodidlo
 • tvorba klenby nožní ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • pedes plani
 • hallux valgus

- calcar calcanei

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 teorie

Přednáška:

 • kolenní kloub
 • stabilizace, přetížení
 • gonarthróza
 • poruchy menisků a vazů
 • příprava na TEP a následná péče

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů nohy a bérce
 • mobilizace kloubů nohy

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • dolní končetina
 • funkční jednota: pánev, kyčelní kloub, symfyza, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • svaly pánve

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů DK se vztahem ke kolennímu kloubu
 • mobilizace koleního kloubu
 • MT svaly pánve – masáž s protažením

- mobilizace pánve

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 přednáška

Přednáška:

 • flexory nohy
 • extensory nohy
 • klenba nožní

5/ 14,00-15,00 praxe

Praxe – cvičení

- protažení flexorů nohy

- protažení extensorů nohy

- cviky pro klenbu nožní

7/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro funkci svalů pánevního dna - úvod

- příprava na TEP kyčelního kloubu a následná péče

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela
26.-27.09.2019-Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 26–27.09. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

28.-29.09.2019-Kurz SMS 3,4

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 28–29.09. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

04.-05.05.2019-Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 04–05.05. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

04.-07.05.2019-Kurz Svalové reťazce

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SM systém - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Svalové reťazce

Prednášajúci: MUDr. Richard Smíšek

Termín konania: 04 – 07.05. 2019 (09:00 – 17:00 hod) - 4 dni

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.

Račianská 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

SVALOVÉ ŘETĚZCE

Anatomie, funkce, způsob aktivace a relaxace

využití v terapii, prevenci a sportu

Náplň a cíl kurzů.

Cíl kurzu: objasnit anatomii svalových řetězců, funkci, způsob aktivace a relaxace cvičením, ukázat možnosti využití v léčbě, prevenci a ve sportu

Cvičení svalových řetězců umožňuje léčbu a prevenci vzniku doposud obtížně léčitelných chorob:

 • Výhřez meziobratlového disku
 • Chronické bolesti páteře
 • Potíže po operacích páteře
 • Skolióza
 • Poruchy kyčelního a kolenního kloubu

1. den

1. 9.00-11.00 teorie – přednáška

Rozdělení svalových řetězců dle funkce - spirální - stabilizující pohyb

- vertikální - stabilizující klid

Hlavní spirální a vertikální řetězce, uplatnění při chůzi a běhu, vliv na páteř

Hlavní principy, které jsou nezbytné pro správnou aktivaci spirál

- vertikální osa těla

- extenční pohyby v pletenci ramenním a pánevním

11.00 – 11.15 přestávka

2. 11.15-12.30 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – stabilizace pohybu

- anatomie řetězce LD – A, B a TR – C

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, v prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je jedním z hlavních zdrojů poruch páteře)

12.30- 13.30 polední přestávka

3.13.30-15.00 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení vsedě a v základním postoji

- aktivace svalového řetězce LD –A, B a TR – C

- korekce koordinace cviků

- kontrola aktivace řetězců palpací

15.00- 15.15 přestávka

4. 15.00-16.15 přednáška

- anatomie řetězce LD-C- latissimus dorsi, detailní průběh řetězce

- uplatnění pro léčbu, prevenci, regeneraci, kondici, sport

Zdůraznění:

- rotace pánve v kyčelním kloubu nad fixní dolní končetinou

- rotace pánve proti trupu

- spolupráce s řetězcem LD-G

5. 16.15-17.00 praxe

45 minut léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců, harmonizaci svalového aparátu celého těla a odstranění negativních faktorů vedoucích k poruše aktivace stabilizačních řetězců

2. den

1. 9.00-10.45 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – pohybová stabilizace páteře

- anatomie řetězce LD – D, E, F, G, H, I, J, K

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

Zdůraznění:

- stabilizace páteře, trakce páteře, rotace pánve proti trupu

- zapojení m. transversus abdominis svalovým řetězcem LD - F

- zapojení pánevního dna – stabilní chůze, LD – E

- anatomie řetězce ES – erector spinae

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace, relaxace a protažení řetězce cvičením

- reciproční inhibice - svaly inhibované aktivitou řetězce

- svaly a řetězce, které inhibují řetězec ES

- poruchy inhibice řetězce ES

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- využití inhibice ES pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití inhibice ES v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití inhibice ES pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití inhibice ES pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití inhibice ES pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

Zdůraznění:

- komprese bederní páteře,

- hlavní příčina bolestí bederní páteře

- úžinové syndromy pod m. serratus posterior superior a inferior

- nutnost relaxace při léčbě, prevenci, regeneraci, sportu

10.45 -11.00 přestávka

2. 11.00-12:30 praxe

- cvičení s jednou nohou vpředu na podložce

- korekce koordinace cviků

- kontrola aktivace řetězců palpací LD - A, B, C

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace v pleteni ramenním i pánevním

- zesílení efektu aktivace řetězce proprioreceptivní stimulace chodidla - sensomotorickou stimulací

12.30- 13.30 polední přestávka

3. 13.30-15.30 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení s jednou dolní končetinou vpředu, cvičení s nákrokem a s protirotací pánve a trupu

- aktivace svalového řetězce LD – A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K

- kontrola aktivace řetězců palpací

- korekce koordinace cviků, správné provedení detailů

- kontrola aktivace řetězců palpací

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace

- zesílení efektu aktivace řetězce sensomotorickou stimulací

15.30 – 15.45 přestávka

4. 15.45-17.00 praxe

75 minut léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců, harmonizaci svalového aparátu celého těla a odstranění negativních faktorů vedoucích k poruše aktivace stabilizačních řetězců

3. den

1. 9.00-11.00 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – pohybová stabilizace páteře

- anatomie řetězce SA - serratus anterior, detailní průběh řetězce SA - A, B, C, D, E

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

zdůraznění:

- aktivace šikmých svalů břišních v horní části břicha

- aktivace příčného svalu břišního v dolní části břicha – nutnost plné relaxace ES, QL

- anatomie řetězce PM- pectoralis major, PM – A, B, C, D

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

Zdůraznění:

- trakce bederní páteře

- rotace pánve společně s řetězcem LD-C

- zapojení šikmých svalů břišních a m. transversus abdominis

- zapojení pánevního dna – stabilní chůze

- zapojení různých etáží břicha různými řetězci

11.00 -11.15 přestávka

2.11.15-13.00 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení na jedné noze

- aktivace svalového řetězce LD – A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K

- korekce cviků, správné provedení detailů

- cvičení vsedě

- uvolnění svalů, které brání aktivaci řetězců LD, TR

13.00- 14.00 polední přestávka

3. 14.00-16.00 praxe

- korekce koordinace cviků aktivujících řetězec SA

- palpace průběhu řetězce SA - A, B, C

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace a sensomotorickou stimulací

- cvičení s jednou dolní končetinou vpředu, s nákrokem a s protirotací pánve a trupu

- aktivace svalového řetězce PM –A, B,C, D

- cvičení vsedě

- kontrola aktivace palpací

16.00 -16.15 přestávka

4. 16.15-17.00 praxe

45 minut léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců, harmonizaci svalového aparátu celého těla a odstranění negativních faktorů vedoucích k poruše aktivace stabilizačních řetězců

4. den

1. 9.00-11.00 teorie – přednáška

-opakování svalových řetězců

- anatomie řetězce LD – A, B a TR – C

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, v prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je jedním z hlavních zdrojů poruch páteře)

11.00 -11.15 přestávka

2.11.15-13.00 praxe – procvičování cviků aktivujících spirální svalové řetězce LD, TR

- cvičení vsedě a v základním postoji

- aktivace svalového řetězce LD –A, B a TR – C

- korekce koordinace cviků

- kontrola aktivace řetězců palpací

13.00- 14.00 polední přestávka

3.14.00-15.30 teorie – přednáška

- spirální svalové řetězce – pohybová stabilizace páteře

- anatomie řetězce LD – D, E, F, G, H, I, J, K

- funkce v pohybovém stereotypu chůze

- vliv na páteř a klouby

- aktivace řetězce cvičením

- reciproční inhibice – svaly inhibované aktivitou řetězce

- poruchy vzniku zřetězení – kompenzační mechanizmy – vliv na páteř a klouby

- negativní faktory, které brání v aktivaci řetězce LD, jejich odstranění

- využití pro léčbu poruch páteře, kloubů, vnitřních orgánů

- využití v prevenci vzniku přetížení páteře, kloubů, prevenci vzniku poruch vnitřních orgánů

- využití pro nácvik chůze – spirálně stabilizovaná chůze, stabilní chůze

- využití pro nácvik běhu – spirálně stabilizovaný běh

- využití pro trénink sportovců – kondice, regenerace, prevence přetížení a zranění, kompenzace jednostranného zatížení sportem (sport je hlavním zdrojem poruch páteře)

15.30 -15.45 přestávka

4. 15.45.-17.00 praxe

- cvičení s jednou dolní končetinou vpředu, cvičení s nákrokem a s protirotací pánve a trupu

- aktivace svalového řetězce LD – A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K

- kontrola aktivace řetězců palpací

- korekce koordinace cviků, správné provedení detailů

- kontrola aktivace řetězců palpací

- zesílení efektu aktivace řetězce zlepšením koordinace

- zesílení efektu aktivace řetězce sensomotorickou stimulací

-léčebné skupinové cvičení pro aktivaci spirálních řetězců

18.-19.05.2019-Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 18–19.05. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

06.-07.06.2019-Kurz SMS 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 06–07.06. 2019 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

08.-09.06.2018-Kurz SMS 3,4

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 08–09.06. 2019 (9:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

15.-16.06.2019-Kurz Hernia disku -krčná chrbtica

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz - HERNIA DISKU krčná chrbtica

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 15. – 16. 06. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz T 1. tematický (16 hod.)

Příčiny poruch bederní a krční páteře a jejich léčba

Náplň a cíl kurzů.

Cíl kurzu je - teoreticky:

 • podat základní informace o příčinách degenerativních poruch bederní a krční páteře
 • informovat o možnosti aktivní léčby
 • informovat o důvodech proč pasivní léčba selhává
 • informovat o možnostech prevence vzniku poruch bederní páteře
 • informovat o možnostech prevence vzniku recidivy poruch bederní páteře

- prakticky:

 • naučit se využít 12 základních cviků pro léčbu a prevenci poruch L a C páteře
 • naučit se dalších 50 cviků v léčebných krocích
 • naučit se cviky korigovat a analyzovat svalovou činnost
 • naučit se manuální techniky, které pomůžou dosáhnout optimální rozsah a efekt cviků
 • přizpůsobit cviky pro akutní a chronické pacienty a momentální vývoj nemoci
 • pochopit optimální koordinaci a stabilizaci chůze a běhu ve vztahu k zatížení páteře
 • naučit se kritéria, která odliší léčebné a zdravotní cvičení od pohybových aktivit, která přetěžují páteř a vedou k její degeneraci

Náplň kurzu 1. den

1/ 9,00-9,45 přednáška

Úvod:

 • lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti:

- vzájemné tření trnů, Bastrupův fenomen

- přetížení meziobratlových kloubů, facetový syndrom

- uzavírání foramina - výhřezem meziobratlového disku

- kloubním mechanizmem

- bolestivé tření kloubu a obratlového těla

- výhřez meziobratlového disku do páteřního kanálu

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch bederní páteře:

– nedostatečná aktivace spirálního řetězce:

- LD - A, který stabilizuje pánev a trup

- LD - B, C, D, E, F, které stabilizují střední a dolní část břišní stěny

- LD - C, E, které stabilizují pánevní dno

 • nedostatečná inhibice na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz přetížení, počínající diskopatie, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operativního řešení, FB syndrom
 • indikace k operaci

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • senzomotorika
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice
 • vřeténkový reflex

2/ 10,00-10,45 praxe a teorie

Vlastní cvičení:

 • nácvik a korekce cviků aktivujících řetězec LD vsedě - cíl je dosáhnout vzpřímeného, vyrovnaného aktivního držení těla, svalové rovnováhy v pletenci ramenním, aktivní stabilizace středu těla (abdominální krajina), svalový korzet LD, volný pohyb v pletenci ramenním v extenčním pohybovém vzorci

Cíl cvičení

aktivace dolní části břišní stěny, relaxace vertikálních svalů, vznik trakční síly v bederní krajině

- krátká přednáška – negativní vliv zvýšeného napětí flexorů kyčle na bederní páteř

- nácvik a korekce cviků protahujících flexory kyčle na stabilizovaném těle řetězci LD

- nácvik a korekce cviků protahujících extensory kyčle na stabilizovaném těle řetězci LD

3/ 11,00-11,45 teorie a praxe

- krátká přednáška – mobilizace páteře a hrudníků – kdy je spráné začít u pacienta

 • nácvik mobilizačních cviků - cíl je dosáhnout dobré pohyblivosti páteře a hrudního koše, vzájemná koordinace mezi jednotlivými obratli – segmentově rozložený pohyb,

procvičení autochtonních svalů, mobilizace páteře

- krátká přednáška - koordinace chůze

- nácvik nástupu na stojnou nohu, švihové fáze a extenční fáze ve cvicích i chůzi

- stabilizace chůze třemi spirálami PM, SA, LD středu těla, břicho a pánev

- dodržení zásady vertikální osa, extenční pohybové vzorce v pletencích,

 • nácvik protirotace pánve proti trupu, rozložení rotačního pohybu rovnoměrně do všech segmentů páteře
 • u každého cviku upřesníme vlastní pohyb a jeho detaily, zapojení svalového aparátu a ukážeme vliv na páteř - trakce (bederní, hrudní, krční) a na klouby

4/ 12,00-12,45 praxe

Cíl cvičení

 • harmonická léčebná a regenerační sestava trvající 45 minut
 • nácvik 2 variant cviků: vestoje, vsedě, modifikace cviků pro aktuální zdravotní a kondiční stav účastníků

12,45- 14,00 polední přestávka

5/ 14,00-14,45 přednáška

Vznik patologického svalového napětí - TP trigger point, fibromyalgie, vyhledání TP, místa častého výskytu, relaxační manuální techniky, zlepšení výživy svalů relaxačním cvičením, recipročí inhibice (aktivní relaxace), řešení energetické krize ve svalu, aktivace kalciové pumpy

6/ 15,00-15,45 praxe

- manuální techniky v bederní oblasti:

- manuální relaxace a protažení paravertebrálních svalů: m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus

- manuální relaxace a protažení flexorů kyčle: m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus

- manuální trakce celé bederní páteře a cílené segmentové techniky

7/ 16,00-16,45 praxe

 • manuální techniky cílené na pohyblivost lopatky vzad:

- manuální relaxace a protažení přední svalové skupiny lopatky a paže: m. subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior

 • manuální techniky cílené na pohyblivost lopatky dolů: m. trapezius, m. levator scapulae
 • manuální techniky na protažení šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

8/ 17,00-17,45 přednáška a diskuse

Využití metody:

 • rehabilitace
 • následný pohybový program navazující na rehabilitaci - rekondice

Pohybové programy:

 • 10 minut cvičení pro denní léčbu, prevenci a regeneraci
 • 60 minut cvičení na hudbu - škola zad – preventivní cvičení odstraňující negativní

faktory

- rehabilitační sport

- kondiční cvičení

- regenerační cvičení

Léčba:

 • lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti
 • výhřez bederní meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
 • recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom

Závěrečné cvičení 20 minut pro páteř

Náplň kurzu 2. den

1/ 9,00-9,45 přednáška

Úvod:

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch krční páteře:

- šikmá osa těla

- předsunuté držení hlavy

- svalová dysbalance na úrovni: pánev, trup, pletenec ramenní – horní fixace lopatky

- nedostatečná mobilita šíje a hrudníku – přetížení přechodové zóny C/Th

- přetížení ruky – vztah C páteř, epicondylitis, carpální tunel

- napětí ve svalech šíje, C/Th přechodu, dlouhých paravertebrálních svalech

překlenujících hrudník a krční oblast

- horní typ dýchání

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice

2/ 10,00-10,45 praxe

Vlastní cvičení:

 • nácvik a korekce cviků vsedě a vestoje aktivujících řetězec LD – cíl je na osovém vyrovnaném postavení těla dosáhnout relaxce šíje
 • důsledná dolní fixace lopatek
 • mobilizace do rotace – rotace trupu pod fixní hlavou vsedě, vestoje, nožními cviky
 • protažení šíjových svalů do flexe, lateroflexe, extenze

Cíl cvičení

aktivace dolní části těla, relaxace šíje, střídavé zapojování svalů šíje

3/ 11,00-11,45 teorie a praxe

- krátká přednáška – mobilizace páteře a hrudníku – ujasnění, kdy je spráné začít u

pacienta

 • nácvik mobilizačních cviků - cíl je dosáhnout dobré pohyblivosti páteře a hrudního koše, vzájemná koordinace mezi jednotlivými obratli – segmentově rozložený pohyb,

procvičení autochtonních svalů, mobilizace páteře

- krátká přednáška - koordinace chůze

- nácvik nástupu na stojnou nohu, švihové fáze a extenční fáze ve cvicích i chůzi

- stabilizace chůze třemi spirálami PM, SA, LD středu těla (břicho a pánev)

- dodržení zásady vertikální osa, extenční pohybové vzorce v pletencích

 • nácvik protirotace pánve proti trupu, rozložení rotačního pohybu rovnoměrně do všech segmentů páteře
 • cvičení s oporou a bez opory
 • cvičení pro aktivní klenbu nožní – vyvolání sensomotorické odpovědi
 • u každého cviku upřesníme vlastní pohyb a jeho detaily, zapojení svalového aparátu a ukážeme vliv na páteř - trakce (bederní, hrudní, krční) a na klouby

4/ 12,00-12,45 praxe

Cíl cvičení

 • harmonická léčebná a regenerační sestava trvající 45 minut
 • nácvik 4 variant cviků: vestoje, vsedě, cvičení ve stoji na jedné noze, výstup na nízký step, modifikace cviků pro aktuální zdravotní a kondiční stav účastníků

12,45- 14,00 polední přestávka

5/ 14,00-14,45 přednáška

- úrovně vzniku potíží v krční oblasti:

- mícha – myelopatie z útlaku - výhřez disku, kostěná produkce kloubů a obratlových těl (spondylóza, spondylartróza), nařasení ligamentum flavum

- foramen – výhřez disku, dorzální osteofyty

- skalenový syndrom

- prostor mezi klavikulou a 1. žebrem, m. subclavius, m. scalenus anterior

- m. pectoralis minor

6/ 15,00-15,45 praxe

- manuální techniky v bederní a krční oblasti – opakování z 1. dne

- další manuální techniky v krční oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuální techniky, které uvolňují C/Th přechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

7/ 16,00-16,45 praxe

- manuální techniky mobilizující hrudník

- mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum

- mobilizace žeber, vleže vsedě

- mobilizační cviky na C/Th přechod – ležaté osmičky

- vysvětlení pojmu hluboká vertikála – přetížení krční páteře při chybně koordinované

a stabilizované chůzi

8/ 17,00-17,45 přednáška a diskuse

Využití metody:

 • rehabilitace
 • následný pohybový program navazující na rehabilitaci, rehabilitační sport, rekondice

Pohybové programy s důrazem na krční páteř:

 • 10 minut cvičení pro denní regeneraci
 • 60 minut cvičení na hudbu: - škola zad – preventivní cvičení pro páteř

- zdravotní cvičení pro páteř

- rehabilitační sport

- kondiční cvičení

- regenerační cvičení

Léčba:

 • cervikobrachiální syndrom – bolesti v krční krajině s propagací do HK
 • výhřez krční meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
 • recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom

Záverečné cvičení 20 minut komplexní cvičení pro celou páteř.