Prihlásenie

Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov fyzioterapeuta, ak:

  • písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu členov; v takom prípade zaniká členstvo dňom vyčiarknutia zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 1. januári kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal;
  • zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
  • bola vylúčená z komory (§ 65 ods. 2 písm. b/ bod 3 zákona č. 578/2004 Z.z); v takom prípade zaniká členstvo dňom vylúčenia z komory
  • jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená čiastočne alebo v celom rozsahu, v takom prípade členstvo zaniká dňom straty alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Člen komory je povinný k žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov doložiť aj preukaz. Člen komory musí preukázať zaplatenie členských príspevkov prostredníctvom potvrdenia príslušnej regionálnej komory.

Po doručení písomnej žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov Prezídium Komory rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Pokiaľ má fyzioterapeut záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.