Prihlásenie

Orgány SKF

Orgány SKF

Viceprezidentka poverená zastupovaním SKF

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Prezídium SKF

doc.PhDr. Elena Žiaková, PhD.
PhDr. Eva Vaská, MPH
Mgr. Eva Ďurinová

Rada SKF

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Diana Dudášová
Anna Petríková
Bc. Peter Gibala
Mgr. Eva Ďurinová

Kontrolný výbor SKF

Mgr. Vladimír Ivan – predseda KV
Mgr. Eva Zubaľová
Katarína Jánošová
Mgr. Veronika Majerová
Katarína Kaletová

Disciplinárna komosia SKF

PhDr. Robert Baumann – predseda DK
Mgr. Zuzana Krakovská
Natália Galová
Mgr. Anita Bartalosová
Mgr. Martina Jurčová

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX

Pri platbe uviesť variabilný symbol:

Variabilný symbol:

Licencia L1A 111

Licencia L1B 222

Licencia L1C 333

Hodnotenie sús. vzde. 2555

Registrácia nečlen 2556

Členský poplatok 2557

Aktualizácia registra 2558

Administratívna zmena 2559

Vystavenie potvrdenia 2560

Udrživací popl. na MD 2561

Odvod z RKF do centra 2562

Odpis potvrdenia o registrácii 2563

Registrácia člen 2564

( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v SJ (10,-€) 2565

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v AJ (20,-€) 2566

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v SJ (30,-€) 2565

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v AJ (50,-€) 2567

Poplatok za uverejnenie profilu na web stránke nečlen (30,-€) 2568

Správa pre príjemcu uviesť celé meno a priezvisko a účel platby (za čo platí ).