Prihlásenie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k registrácii -nečlen

Tlačivá k registrácii – člen

Iné tlačivá

 

Poplatky a variabilné symboly

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX

 • registrácia – 13,-€
 • opätovná registrácia po zrušení registrácie – 50,-€
 • poplatok za vedenie registra nečlen (do 31. januára kalendárneho roku) – 15,-€
 • členský poplatok ( do 15.marca kalendárneho roku)  – 22,-€
 • udržiavací poplatok členky na MD – 4,-€
 • vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii – 7,-€
 • uverejnenie progilu fyzioteraputa na stránke SKF – člen 0,-€/rok, len registrovaný 30,-/rok
 • vystavenie potvrdenia o etickej a odbornej spôsobilosti  v SJ 10,-€, v AJ 20,-€
 • vystavenie o odbornej spôsobilosti pre neregistrovaného fyzioterapeuta v SJ 30,-€ , v AJ 50,-
 • hodnotenie sústavného vzdelávania – 10,-€
 • Variabilný symbol Variabilný symbol