Prihlásenie

Potvrdenie pri neregistrácii v SKF

Potvrdenie pri neregistrácii v SKF

Postup:

Slovenská komora fyzioterapeutov, po splnení ďalej uvedených podmienok, vydá fyzioterapeutovi  na základe jeho žiadosti, potvrdenie o neregistrácii .

 1. Žiadosť o vydanie potvrdenia musí byť komore doručená písomne a musí obsahovať nasledovné náležitosti:
  1. meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia
  2. dôvod žiadosti
  3. adresu žiadateľa na doručovanie písomností; e-mailovú adresu,
  4. zoznam dokladov tvoriacich prílohu žiadosť
  5. dátum a podpis žiadateľa
 2. K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť
 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti
 • K žiadosti žiadateľ priloží doklad o zaplatení poplatku za vydanie potvrdenia vo výške stanovenej Snemom SKF.
 • Kópia dokladov o vzdelaní ( vysvedčenie, diplom )
 • Žiadosť potvrdenia o neregistrácii v SKF (Doc 28,0kB)

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia o etickej spôsobilosti platí žiadateľ komore poplatok vo výške 30,- € (slovom tridsať euro ) za vydanie v slovenskom jazyku, 50,-€ ( slovom päťdesiat euro) za vydanie v anglickom jazyku.

Výška a splatnosť poplatku je určená smernicou komory o hospodárení schválenou snemom komory.

Názov účtu: Slovenská komora fyzioterapeutov
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0632501495/0900

IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495

 

Žiadateľ zašle písomnú žiadosť komore na adresu jej sídla:

Slovenská komora fyzioterapeutov
Tbiliská 6
831 06 Bratislava

Email: skf.bratislava@gmail.com