Prihlásenie

Aktuality

UPOZORNENIE pre držiteľov licencie L1A

Samostatne zárobkovo činná osoba, teda aj držiteľ licencie L1A bola podľa doteraz platných právnych predpisov povinná prihlásiť a odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni. S účinnosťou od 01.01.2015 táto povinnosť zaniká.


Nahrádza ju povinnosť

  • orgánu, ktorý vydáva povolenia (licencie) na výkon činnosti podľa osobitných predpisov oznámiť Sociálnej poisťovni vydanie takéhoto povolenia a jeho zrušenie
  • Finančného riaditeľstva SR oznamovať okrem iného aj skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky odvodov do sociálneho poistenia.

Na základe toho bude od 1.1.2015 povinná zasielať Sociálnej poisťovni oznámenia o držiteľoch licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A) aj Slovenská komora fyzioterapeutov.

Pokiaľ ste držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A) máte na zváženie 4 možnosti:

  1. ak máte vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzická osoba, alebo povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre právnickú osobu (s.r.o.) a licenciu L1A nevyužívate a nemienite využívať (viď charakteristika licencie L1A v úvode) požiadajte SKF o zrušenie licencie
  2. ak máte vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzická osoba, alebo povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre právnickú osobu (s.r.o.) a licenciu L1A v blízke budúcnosti mienite využívať (napr. plánujete ísť do dôchodku a napr. vykonávať činnosť u iných poskytovateľov bez toho, že by ste uzatvorili pracovný pomer) požiadajte SKF o dočasné pozastavenie licencie
  3. ak ste samostatne zárobkovo činná osoba z iného titulu, napr. z titulu povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre fyzickú osobu, a súčasne máte licenciu L1A a túto využívate, vo vzťahu k daňovým a odvodovým povinnostiam sa v podstate nič nemení. Príjmy dosiahnuté z činnosti na základe licencie L1A zahrniete do svojho daňového priznania.
  4. ak máte povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané pre právnickú osobu a nemáte postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, a súčasne máte licenciu L1A a túto využívate, získate postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby so všetkými súvisiacimi daňovými a odvodovými povinnosťami