Prihlásenie

Aktuality

7.12.2018 a 8.12.2018 – 4th ER-WCPT Conference on Clinical Guidelines ‘Bringing evidence into practice’

Vážení kolegovia,

v dňoch 7.12.2018 a 8.12.2018 sa zástupcovia SKF zúčastnili na 4th ER-WCPT Conference on Clinical Guidelines ‘Bringing evidence into practice’ (Konferencia o štandardizovaných klinických postupoch „Zavádzanie postupov do praxe“).

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠTDP) sú na Slovensku vypracovávané na podnet MZSR. Postupy vypracovávajú tak medicínske ako aj nemedicínske zdravotnícke profesie, dôležitý je interdisciplinárny prístup a spolupráca so zámerom zvýšiť efektivitu a kvalitu podanej zdravotnej starostlivosti.

Konferencie sa na základe pozvania Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF) zúčastnili doc. PhDr. Elena Žiaková, PhDr. Nina Sládeková a Bc. Petra Dubajová.
Cieľom konferencie bolo predstaviť spôsoby vypracovania štandardov vo fyzioterapii a možnosti ich následného zavádzania do praxe. Na konferencii predstavili štandardné postupy zástupcovia rôznych krajín EÚ, ktorí pracujú na štandardných postupoch už od konca 20. storočia ako napr. Švédsko, Dánsko, Holandsko. Zástupcovia týchto krajín zdôrazňovali fakt, že po náročnom a komplexnom vypracovaní klinických diagnostických a terapeutických štandardov, ich pripomienkovaní a následnom schválení práca odborných tímov nekončí. Dôležité je postupné zavádzanie a overovanie týchto postupov v praxi.


Súčasťou našej dennodennej praxe sú rozhodnutia. Zvoliť vhodnú terapiu šitú na mieru konkrétneho pacienta nie je vždy jednoduché, zavedenie štandardizovaných postupov uľahčí vytvorenie efektívneho fyzioterapeutického postupu. Zavádzanie by pre zdravotníckych pracovníkov, najmä pre fyzioterapeutov nemalo znamenať obmedzenie vo výbere konkrétneho typu terapie, metodíky, či záväzne stanovené zásady, od ktorých nie je možnosť sa odkloniť.
Práve naopak, štandardný diagnostický a terapeutický postup zahŕňa základné diagnostické postupy nutné pre diagnostiku pohybového aparátu pri danej diagnóze a terapeutické postupy, ktorými je najefektívnejšie ovplyvnený liečebný proces pri danej diagnóze, taktiež zahŕňa možnosti terapie pri rôznych komplikáciách a doporučenia, podľa ktorých je fyzioterapeut spôsobilý zvoliť typ terapie najvhodnejší k stavu pacienta. Prednosťou ŠTDP je aj uľahčenie interdisciplinárnej spolupráce pri komplexnom manažmente pacienta, čo urýchli a sprehľadní celkovú liečbu.

V poslednej fáze tvorby a zavedenia ŠTDP je nevyhnutná spolupráca odborných tímov s fyzioterapeutmi v praxi tak, aby boli štandardy v praxi využívané, a aby ich implementácia nebola pre fyzioterapeutov zbytočnou časovou záťažou. Práve to je dôvod, prečo je dôležitá edukácia a následná spätná väzba fyzioterapeutov z praxe.

V prípade, že by ste mali záujem o viac informácií, nájdete ich v nasledujúcom odkaze:
https://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/kngf-guidelines-in-english