Prihlásenie

Aktuality

SMERNICA FYZIOTERAPEUT ROKA

FYZIOTERAPEUT ROKA

V zmysle Dodatku č. 1 ku štatútu SKF zo dňa 15.11.2014:
Slovenská komora fyzioterapeutov ( ďalej len SKF ) vydáva túto Smernicu, ktorou ustanovuje postup a podmienky pre udeľovanie ceny FYZIOTERAPEUT ROKA v súlade s čl.2 ods.2) pís. o) Štatútu Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Cena Fyzioterapeut roka je prestížne ocenenie, ktorým Slovenská komora fyzioterapeutov vyjadruje uznanie svojim členom za vynikajúce výsledky práce v odbore fyzioterapia v praxi, vo vzdelávaní alebo v iných aktivitách pre rozvoj fyzioterapie na Slovensku.
 2. Na udelenie tejto ceny nie je právny nárok. Cenu udeľuje Rada SKF, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že cenu v danom roku udelí jednej osobe, alebo cenu v danom roku neudelí. Cena sa nemôže opakovať u jedného fyzioterapeuta.
 3. Navrhovateľom môže byť jednotlivec alebo iný subjekt, ktorý podá návrh Rade príslušnej Regionálnej komory s jasným zdôvodnením nominácie. Návrh sa podáva v písomnej forme do 30.3. príslušného roku.
 4. Rada SKF spracuje predložené návrhy z Regionálnych komôr a vyberie kandidáta podľa podmienok platných v tejto smernici. Návrh na ocenenie schváli prezídium SKF.
 5. Cena Fyzioterapeut roka pozostáva z Čestného uznania – diplomu a z finančnej odmeny. Výšku odmeny určí Rada SKF a kandidátovi ju odovzdá prezident SKF verejne na Dni fyzioterapeutov.
 6. Cena fyzioterapeut roka sa udeľuje výlučne na celoslovenskej úrovni
 7. Nominant súhlasí s udelením ceny Fyzioterapeut roka.
 8. Cena fyzioterapeut roka môže byť udelená aj in memoriam.
 9. Ocenenie sa odovzdáva pri príležitosti slávnostného podujatia ku Svetovému dňu fyzioterapeutov.
 10. Cenu Fyzioterapeut roka môže Rada SKF ocenenému odobrať, ak poruší povinnosti uvedené v zákone 578/2004 a finančnú odmenu musí ocenený fyzioterapeut vrátiť SKF do troch mesiacov od zistenia daných skutočností.

Článok II.
Kategórie

 1. Cena fyzioterapeut roka sa udeľuje v 2 kategóriách:
  a) Fyzioterapeut v praxi – za výsledky práce v odbore fyzioterapia, za pedagogickú, publikačnú a manažérsku činnosť
  b) Mimoriadne ocenenie fyzioterapeuta – za vedu a výskum , mimoriadny prínos pre fyzioterapiu.

Článok III.
Kritériá pre ocenenie Fyzioterapeut roka

 1. minimálne 15 rokov praxe v odbore fyzioterapia
 2. minimálne 5 rokov kontinuálneho členstva v SKF
 3. vysoká odbornosť a výrazný úspech pri prezentácii výsledkov práce v rámci poskytovania fyzioterapie
 4. publikačná činnosť v odbornom časopise s celoslovenskou pôsobnosťou
 5. aktívne organizovanie odborných podujatí – konferencie, kurzy, semináre
 6. prednášková činnosť v odbore fyzioterapia na miestnej , celoslovenskej, alebo medzinárodnej úrovni.
 7. významný prínos v rozvoji metodických postupov fyzioterapie pri priamom poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Článok IV.
Kritériá pre Mimoriadne ocenenie fyzioterapeuta

 1. minimálne 15 rokov praxe v odbore fyzioterapia
 2. minimálne 5 rokov kontinuálneho členstva v SKF.
 3. aktívna činnosť v orgánoch SKF na regionálnej a celoslovenskej úrovni
 4. významný prínos v odbore fyzioterapia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, riadenia na národnej a medzinárodnej úrovni
 5. člen výskumného tímu
 6. vytváranie a zavedenie nových metodík fyzioterapie do praxe
 7. mimoriadny humanitný čin pri záchrane života alebo zdravia
 8. iné

Článok V.
Preukazovanie kritérií

 1. Navrhovateľ podá návrh RKF písomne, kde uvedie:
  • meno a priezvisko kandidáta, registračné číslo,
  • kategóriu, v ktorej má byť cena udelená (čl. I.,bod 1, písmeno a), b))
  • dôvody udelenia ceny
  • dátum, miesto návrhu, meno a priezvisko navrhovateľa, adresa navrhovateľa na doručenie písomností
  • písomnosti preukazujúce kritériá pre udelenie ceny Fyzioterapeut roka
  • profesijný životopis
 2. Kritériá pre kandidáta:
  • dosiahnuté vzdelanie s dokladom o vzdelaní, odbornosť, špecializácia
  • splnenie kritérií sústavného vzdelávania v odbore fyzioterapia
  • doba výkonu povolania v odbore fyzioterapia s uvedením miesta výkonu
  • názov publikácie, príspevku a dátum uverejnenia
  • prednášková činnosť na seminároch, konferenciách a iných podujatiach
  • súhlas s kandidatúrou

Článok VI.
Bodové hodnotenie kritérií pre cenu Fyzioterapeut roka

Bodové hodnotenie :

 • za prax a členstvo v komore 20 bodov
 • prednášková a publikačná činnosť aktívna prednáška na miestnej úrovni 5 bodov, medzinárodnej 10bodov, publikácia 20 bodov
 • praktická výuka v odbore fyzioterapia 5 bodov, iná výuka 5 bodov
 • vytvárania a zavádzanie nových fyzioterapeutických metodík a postupov 20 bodov
 • Angažovanie sa v iných organizáciách 10 bodov
 1. Ak kandidát spĺňa aspoň 1 kritérium z bodov 3 až 6 v článku III., získa 1 bod
 2. Ak sa činnosť v bodoch 3 až 5 článku III. Opakuje, kandidát získa toľko bodov, koľko krát sa činnosť opakuje.
 3. Ak kandidát spĺňa viac kritérií článku III., za každé kritérium získava ďalší bod.
 4. Rada SKF vytvorí poradie kandidátov na základe získaného počtu bodov. Cenu fyzioterapeut roka získa ten kandidát, ktorý má najvyšší počet bodov.
 5. V prípade rovnosti bodov viacerých kandidátov, rada SKF zvolí víťaza aklamačným hlasovaním.

Článok VII.
Bodové hodnotenie kritérií pre Mimoriadne ocenenie fyzioterapeuta

 1. Ak kandidát spĺňa aspoň jedno kritérium z bodov 3 až 8 článku IV., získa jeden bod.
 2. Ak kandidát spĺňa niekoľko kritérií článku VI., získava za každé kritérium 1 bod.
 3. Rada SKF vytvorí poradie kandidátov na základe získaného počtu počtu bodov. Mimoriadne ocenenie fyzioterapeuta získa ten kandidát, ktorý má najvyšší počet bodov.
 4. V prípade rovnosti bodov viacerých kandidátov, rada SKF zvolí víťaza aklamačným hlasovaním.

Článok VIII.
Odmietnutie návrhu

 1. Rada SKF odmietne návrh ak:
  • nebol podaný v plnom rozsahu v stanovenej lehote
  • kandidát nespĺňa kritériá stanovené pre navrhovanú kategóriu
  • kandidát dodatočne stiahol súhlas s kandidatúrou
 2. Odmietnutie návrhu rada SKF vždy riadne zdôvodní a doručí navrhovateľovi.
 3. Odmietnutie návrhu nie je prekážkou na podanie opätovného návrhu.

Článok IX.
Rozhodnutie o udelení ceny

 1. Rozhodnutie o udelení ceny obsahuje:
  • meno, priezvisko, titul a registračné číslo oceneného
  • názov regionálnej komory, ktorej členom ocenený je a od kedy
  • výrok, na akom základe rada SKF rozhodla o udelení ceny (zdôvodnenie)
  • kde a kedy bude cena odovzdaná
  • výška finančnej odmeny, ktorá bude vyplatená priamo
  • Rada SKF pripraví diplom
  • všetky rozhodnutia o oceňovaní sa evidujú v kancelárii SKF

Článok X.
Finančná odmena

 1. Výšku finančnej odmeny tvoriacej súčasť oceňovania fyzioterapeutov určuje rada SKF vždy na príslušný kalendárny rok podľa výsledkov hospodárenia. Odvody a dane spojené s vyplatením odmeny znáša SKF.
 2. V prípade Mimoriadneho ocenenia fyzioterapeuta rada SKF rozhodne, či súčasťou ocenenia bude aj finančná odmena, ktorej prípadnú výšku určí uznesením.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia na Sneme SKF v Bratislave dňa 15.5.2015

Eva Solčániová, prezidentka SKF