Prihlásenie

Aktuality

Otvorený list

Otvorený list hlavného odborníka pre odbor fyzioterapia PhDr. Evy Vaskej,MPH Ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi

Vyjadrenie k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Vážený pán Minister,

Ako hlavná odborníčka pre fyzioterapiu sa na Vás obraciam vo veci návrhu novej vyhlášky, ktorá by s účinnosťou od 01.03.2016 mala upravovať hodnotenie sústavného vzdelávania fyzioterapeutov, a súčasne by mala zrušiť v súčasnosti účinnú výhlášku č. 366/2005 Z.z.

Vzhľadom na moje osobné veľmi nemilé skúsenosti pri pripomienkovaní návrhu zmeny nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z., ktoré vyplývajú predovšetkým z reakcií kompetentných pracovníčok MZ SR na pripomienky Komory fyzioterapeutov, považujem za nevyhnutné obrátiť sa priamo na Vás.

Starostlivo som sa oboznámila s predkladaným návrhom vyhlášky a musím, žiaľ, konštatovať, že návrh odporuje Koncepcii odboru fyzioterapia
číslo: 23609 /2009 – OZS, zo dňa 15. 1. 2010 vydanú Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z., a to článku 2.1. Koncepcie a článku 3.2. Koncepcie. Z týchto ustanovení jednoznačne vyplýva záväznosť zdokonaľovania fyzioterapeutických postupov a zavádzania nových vyšetrovacích a liečebných metodík, s orientáciou na uplatňovanie nových prístrojov a zariadení, s využívaním prudkého vedeckotechnického rozvoja a záväznosť posilňovať vedeckovýskumné aktivity a publikačnú činnosť. Z ustanovenia Koncepcie vyplýva, že Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom odboru po celý čas výkonu povolania fyzioterapeuta.

Z návrhu predloženej vyhlášky je nepochybné, že je krokom späť v sústavnom vzdelávaní fyzioterapeutov. Navrh zrušil možnosť sledovať sústavné a priebežné udržiavanie odbornej spôsobilosti. Návrh vyhlášky v rozpore s Koncepciou, a dovolím si naznačiť, že aj zákonom č. 578/2004 Z.z., potiera povinnosť fyzioterapeuta sústavne sa vzdelávať. Ak sa bude obnova a udržiavanie nadobudnutích zručností, vedomostí a odbornej spôsobilosti vykonávať výlučne v čase keď fyzioterapeut reálne robí výkon povolania, zanikne sústavnosť. Návrh vyhlášky doslova znevýhodňuje fyzioterapeutov, ktorí robia výkon povolania oproti tým, ktorí sú napr. na materskej dovolenke. To v praxi zničí snahu fyzioterapeutov aktívne sa vzdelávať, rozširovať svoje vedomosti a publikovať. Ak sa niekomu zdá, že to nebude na úkor pacientov a celkovej kvality zdravotníckej starostlivosti, potom má veľmi ľahostajné hodnotenie súvislostí.

Pán Minister,

Poukazujem na skutočnosť, že v zmysle článku 1. 4 Koncepcie fyzioterapiu odborne a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu, krajskými odborníkmi pre fyzioterapiu a so Slovenskou komorou fyzioterapeutov.

Návrh vyhlášky, v znení zaradenom do legislatívneho konania, je v rozpore so záujmami fyzioterapie a týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že ako Hlavná odborníčka s ním neúhlasím a navrhujem jeho stiahnutie s legislatívneho konania.

Súčasne mi dovoľte požiadať o vyjadrenie k tejto závažnej otázke ovplyvňujúcej kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

S úctou, PhDr. Eva Vaská