Prihlásenie

Poplatok za registráciu a aktualizáciu registra

Poplatok za registráciu a aktualizáciu registra

V súlade zákona č. 578/2004 Z.Z. je výška registračného poplatku 13,-€.

Opakovaná registrácia po zrušení registrácie – fyzioterapeut je povinný opätovne požiadať o registráciu s doložením všetkých príslušných dokladov , ako pri prvej registrácii. Poplatok za opakovanú registráciu je vo výške 50,-€.

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je od 1.1.2016 podľa novelizácie zákona 578/2004 vo výške

• 15,00 € – a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12)

(povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvýkrát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra do 31. januára).

Bankové spojenie na úhradu poplatkov za aktualizáciu:
• platbu možno realizovať poštovou poukážkou typu „U“, alebo priamym prevodom v banke
• Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX
• variabilný symbol: 2558
• špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva (v prípade, že hradíte poplatok za viac rokov spolu treba uviesť všetky roky napr. 2007, 2008)

Variabilný symbol pri platbách do SKF (doc., 25kB)