Prihlásenie

Čo je registrácia

Čo je registrácia

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 62 ods. 1, – registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Komora zapíše fyzioterapeuta do registra do 10 dní od doručenia požadovaných dokladov a vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým bude fyzioterapeut vedený v registri fyzioterapeutov. Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.

Zápisom do registra fyzioterapeutov sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov  – postup a podrobnosti v časti členstvo.